Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cenige rantsoen voor de schuld uwer ziele moogt leeren kennen.

b. Tot uwer bemoediging, gij zult (indien gij in dien weg moogt aanhouden) bevinden , dat gij van dén Heere niet wordt afgewezen ; want al wie uit de kennis van de duisternis zijns harten , als een behoeftige leert vlieden , tot Hem die het licht des levens is, die zal ontwaren , dat al zijn gebrek aan licht, door Hem vervuld worden zal ; o, zoekt onder indruk van uwe afhankelijkheid van Hem , uwen staat maar veel bij het licht Zijns woords neder te leggen , door acht te nemen op hetzelveen laat niet af van de zaak , ten zij gij verkregen moogt hebben hetgeen uw ziele begeert; want gij hebt het met den Heere te doen , van wien dit waarachtig is, dat Hij miidelijk geeft en niet verwijt.

C. Eindelijk dan, volk van God , die bij de oogenblikken, met mindere of meerdere vrijmoedigheid kunt gelooven , dat het licht van het vaste woord des Heeren in de duistere plaatse van uw* hart geschenèn heeft. O wat is er aan u niet een overvloed van stoffe gegeven , om dien God te verheerlijken, die u met zulk èene in dierbaarheid alles overklimmende gave bedeeld heeft, dat gij het Prophetische woord , dat zeer vast is, van Hem hebt als het fondament van uwe hope op de toekomst, zijnde uw staat door het geloof daarop gebouwd , als een eeuwige grondvest. Maar hoe maakt gij het in uw dagelijksche treinsleven ; geeft gij ook acht op dat woord als een licht schijnende in eene duistere plaatse, tot dat de dag eens zal aanlichten en doorbreken , en de morgensterre opgaan in uwe harten ? och laat ons daar eens onderzoek naar doen bij ons zeiven.

«. Tot onzer onderrigting en bestiering, Geliefden , laat ons eens zien of niet veel gebrek in deze zaak openbaar wordt uit vele wangestaltens waarin dat velen van des Heeren volk soms verkeeren.

1. Is het ware vertrouwen op den Heere wel veel tegenwoordig bij u, volk des Heeren? waardoor gij de zaken kunt overgeven uit uw hand aan Hem om al uw zorg en kommer, zoo in het een als in het ander, op

Sluiten