Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuld en tallooze overtredingen tegen den Heere, onder welkers zwaarte gij als gebogen zijt geworden , en nog zijt, wanneer gij onder dadelijke bepaling bij dezelve moogt leven . waardoor uw ziele aan de verzoening in Jezus voldoening en borgtogt vervat, eene dadelijke behoefte ontwaart, die u builen u zeiven drijft tot hem. Is zulks niet alleen eene vrucht van het schijnen van het woord als een licht in die duistere plaatse, uw harte ? Is niet die kennis welke gij ontvangen hebt in uwe vijandschap en doodelijke onmagt, eene vrucht van het schijnen van dit licht in uw hart ? O hoe zoudt gij hiervan ooit eenige wetenschap hebben gekregen ? hoe zon uw ziele daaronder anders hebben kunnen verbroken worden? Ja hoe zoudt gij zoo een vernederde geworden zijn in het regte gezigt over u zeiven en u alle de ijdele hoop ontvallen zijn , en gij als een ontbloote tot God zijn gekomen, indien niet dat licht des woords tot dat einde in uw hart hadt geschenen ? kunt gij u ook niet herinneren-, die. tijden bij aan- en voortgang door u ondervonden , en bij u diênsvolgens bekend, waar dat u de volheid en gepastheid van den Heere Jezus voor uw eigen hart, met kracht kenbaar wierd, waardoor de banden van uw hart zijn los gevallen , en gij n met eene eenwige verbindtenis aan hem zoo vrijwillig overgeven konde, en gij met kracht gelooven , dat hij het deel van uwe ziele, en God uwen verzoenden vader in hem was geworden, dat zijne liefde u zoo nabij was, dat gij door dezelve geheel en al verslonden wierd ; en dat gij zijn weg met n, als heilig en goed kondt noemen, en uw wil konde rusten met aanbidding in hem dien gij uwe zaak toevertrouwdet ? Och gij waart van dit alles eenwige vreemdelingen gebleven, en in uwe onkunde met anderen gestorven ; maar Gods eeuwige verbondsliefde deed zijn woord schijnen in uw hart, waardoor gij die zaken in den weg der bevinding wierd kennende. 0 dat gij dan ook acht mogt nemen op dat woord, dat zulk een licht u gedurig begeerlijk wierd ! Dit licht moge dan nu gestaltelijk eens haar glans van u onttrekken , en de duisternis Van uw

Sluiten