Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENADE EN LICHT.

Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterren! Ja, zegt de Geest, opdat zij rosten van hnnnen arbeid, en hunne werken volgen met hen.

De schrjjver van dit boekske heeft zich voorgenomen het een en ander meê te deelen aangaande het smartelijk lijden en sterven van zijn zoontje, Pieter Hoogesteger.

Het is zijne bede, dat deze of gene arme zondaar in de volgende bladzijden de groote werken Gods mocht aanschouwen, opdat hjj alzoo zijne eigen dood- en doemschuld voor den Almachtige leerde beweenen, om alzoo eens dat groote heilgoed in Christus deelachtig te worden, gelijk hier in een kind van elf jaar en elf maanden zichtbaar is.

Pieter Hoogesteger was een naar het lichaam schoon kind. Hjj had echter eene slechte borst, zoodat hem geen lang leven kon toegeschreven worden.

Toen hij den leeftijd van vier jaar bereikt had, kreeg hij de mazelen, en wel zóó hevig, dat er weinig hoop op herstel scheen te zijn. Maar het behaagde den Heere hem nog weêr op te richten-

Nadat hij hersteld was, ging hij naar de school. Daar was hij een kind zooals alle andere kinderen, maar toch zeer oplettend, gelijk de meester kon getuigen. Wat op de school uit den Bijbel verhandeld werd, — dat wist hij letterlijk aan zijne ouders meê te deelen, zoodat er niets aan ontbrak.

Reeds zeer vroeg had hij indrukken van dood en eeuwigheid, zoodat wij hem nooit 's Heeren heiligen Naam hebben hooren misbruiken. Als hij met andere kinderen het een of ander gedaan had, dat niet betaamde, dan liet zijn geweten hem geen rust, voordat hij alles verteld had.

Lieve kinderen, die dit leest, legt hier uzelven eens bij neder; neemt een voorbeeld aan Piet en bidt toch den Heere, dat Hij u beware voor veel groote zonden! Als Piet het een of ander misdaan had, dan klopte zijn hartje zoo onrustig; dat was de stem

Sluiten