Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Boekhandelaar. B. PUIK, Nieuwe Rijn 87, té LeiSJen, navolgende werken te bekomen: ., /

éefliikt in het leven

. en debekeeringvan Nicolaas Stroo. .snijder, enz. • ■ i^^pH • f 0,40

'Het Vaste fondament Gods staat. . » 0.30 30 jaren uit het leven van een zondaar » 0,30 Schetsen uit de Portefeuille van een | Reiziger; naar Siön . . ï; . y » 0,30 torren en Beerieii . . . . -. ' .: •. » 0,10 Rijken en Armen i iTf^^^BÉME''-" 0,10 Zonde en Genade .>|Ki»3 «H$It%^: •°«10\

Jan Praatgraag,. '. . ' » 0,10

Een . Groot Bëesi •• ;^!^SÊPWb^'-» O;"10 - Vleesch en Geest . "... . . - • . 0,10.

Be Steeri én de Stok. , ' .. .:' . . '•» 0,10 'De,; Zwarte Dotter. . '-- . . ' • ■ »\0,10 Dé Kraaiende Haan . -.. . . ;ïJg£» 0,10'

Bfeétje^fciS^ils^MS^I^^^^^ » 0,10 Dwaal]ïchtenv:,.'"i?'.i='.°:.'°Ks ^4 » 0,10 ■Be Over^X ,* - . 'v •" • • »'Oj1 0 ' (;. lu|.:l;i j'.' GüiTd'Ui'la . '-'JjLtf-i ■ ■ Wïel^ioèstpïi/? . jlSi -Ö^/Ï'I0>'15

De Kruisweg, '-. . . ...... • ■'»-, 1,50

De Kreupele Hein enz.. . ... |fe . ■ » 0,10

Wat. zoekt' gij den levende bij de .'

'doodén .* .Hjj^^yMB'&ï^S^PSsR.',? 0,15 iloe Kirel uit doodsgevaar gered weijS"-'-» 0,20 lfr%d>rvreugd •eü,'ÖüJ&>Maev>'. '"'ffip» 0,25 ;;Èeivi verrassende' Paaschmorgen .. . . » 0,20

l&venstaaniie' alle geschreven door de EeoTactie van :,De Vriend van Oud en Jong." '.Gods; vrijmachtige genade verheerlijkt/ Jï^i

aaii' Jilles .van dor Koogh • sffinjlipf- 0,60 •.Gods'genadè,verheer].ïnGl.M."Wagner » 0,15 Dé Zondaar verheugd: lOpreeken door. ;.

Ha'.yhurtdn 7 » 1,—

'Dé Zeëuwsche Vrijbuiter, Beleg en ; . :.Ohtzet. van Leiden.. . . . . . » 0,40

''BelSêrSig. van Hermanus Hermsen,

;'."12è druk, riiet portret . . . . . f. .0,60

■Wilhelmus B rakel, de Redelijke Gods-

dienit, geB. in leder ^.r.'-fisfcfc »10,— Van- dezelfde, de ware Christen '» 0.80 id. / brief aan N. N: . .' . - » 0,20 id.' . trappen des Geest' levens, y 1;— f~ ld. Halleluja of Lof des Heeren » 1 — ijghan O.wen,.Dooding der zondert . » 0,70 'g. Coles,: Gods Souverciniteit, 6e dr. » 1,20 7 Mr. Bunjan, de. Jeruzalerrische zonl daar gezaligd' . . . .... ■ . » 0.40

. I De voördeeien en voorrechten der

V Heiligen". Sèi » 0,50

f De komst en welkomst tot J:C. 3e dr., . ( . zijnde dit ZEw. bekeering. ., . . * 0,80 Heilige Oorlóg.. . . ...... . . . . » 0,60

Gods genade verB

/ Eens Christens réize naar jie eeuwig- ■ I heiii, met platen en uitlegging . ƒ |3§§£ \ i id. zonder platen jl; . _ >, Ö.40 ■f Mr..-K.waad en de Enge' Ptlibrt, 2e dr. »'0(0 V Wet'en Genade ■'. . . i. .'^pf'*. »:flH Comrië, A. B. C. des Gelopfs. 2e dr. Comrie, Eigenschappen . dé^ Goloofs . » jMmj Corarie, verzameling Leeriïdenen . »'«B De Voor- en Onderwerpelilke Godsdienstleer door E. L- Melnders » M. Holtius, de Zondaar orn niet gerechtvaardigd . . . ! .: . . .' i, {j£Èh

E. de Goede, Weg der behering j, 030%, ,|,. C. Philpot, Korenaren uit'en vollen ;.j^PQH

Oogst ingen. ƒ0,60, in pr .htb. geb. )>;^J^M D. A. Detmar, bekeering. an twee ; Jj^lH

groote zondaren. ,.yfÊ' ■ vtf-1 "rfll Het ontfermend medédóogii , .' -.-• » MEK De oprechte en standvastig keus van , ïtefg'' ° Ruth. . ^'^'J^pi'fff"^''' De reizigers op weg naaf |en Hemel » Ö3w. , Eenige. "brieven . . . ^tiC j. V '. .» flSPl; 1 le Zestal leemdenen/^tf^^^Mb-- fSiïUË

2e , » .4?p^;%pg|

Detmars bekeering in 10 [brieven V »~0Hj Beproefde Godsvrucht, 4, leeïe;! :''' |.^W| Giröenevvegen, de Lofza^gfe'l^a^S ^ 'P^PH .•»' ,'%,il4 predik*.l^?J^^fe '» 0,6jJ| P. Immens, de. Godvrucluige Avond- VUB

maalganger,'géb.'in-lcdër . .. • » jHj Maria Monk, de Zwarte, non; 1\flS«) • .» .^Sf*' Een tweede Maria Monto' . J^Mfr .X-^*5 J. van Lqdenstein, 9 preien-en leven '-•:;■1 ' . i

sterven;, . . . . W' < •. »^0,6gj Love. Brieven en de op 'liet 'schavot- '.

gehouden leerrede ',. -,, :,.i:". i -^^^^^^1 Alle le wer ken van W. Fl.joi' . . ■ Salom m Duitsch, al de werken, in'géb.;

•id. -,. De Wonderlijkeléi-^SjjIt?-'i

ding Gods en vervolg: •?»AO!80; De Turfdrager van Haarlem, dodrP-.,;

Vergers. . . . • • 'iP?- v '.'ï i

Christ. v. d. Brink, de weg.wélkè;God"J

met haar gehouden heeft,- 3e df uk*;^^;0j3fw ( B. Smijtegeld, 50 keurstoffen, geb...'^i ''4.2v j' 1 Van dezelfde, de Gateen,, 2e dl, geb. I v het geki ookte riet 2 dln. » 6|60 j

iEen Woord op zijn. tijd, 2 dl'n- geb , » 9^10: Maandagsche Cta*ech*satiêBr,' -pWi'j| » :"9 prekeïr'xjver de»neiiigfaaking,^eb^' )> MW Des Christens Heil en Sieraad, geb,'v» 3,"'•':'• 12 preeken, 4e druk.üjgF ^M'-M »£ÊË 32 predikatiën ■Mj^y^fy^i^^-j i-SM Jacob Cats. Al de werken . »:'1#;

folio Vt,

iror>r,+ on -r/ovVnriTit niid« Ondp-filnevdfi werken. Ruim voorzien van

kwarto Staten Bpels, met oude ei' nieuwe Psalmen. Verder vele degelpe nieuwe werken, alsmede gelezen? tegen veel verminderden prijs. Zeer geschikt'voor Jongelings-Vereenigingen. im.1;1.kt o. qeoeij. Z luoen: .'

Sluiten