Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pheteerde ik gelijk mij bevolen was. Welke woorden de Profeet sprak, word hier niet verhaald. Hij heeft, zonder twijfel, gesproken naar den wille Gods, en op zijn spreken heeft de Heer, door een krachtig bevél zijner wil, de zaken, welke geprofeteerd wierden, doen komen naar de wijze van de eerste schepping, Openb. IV : 11. Gen. I; 3. Ps. XXXIII : 9. Hij spreeJct en het is er, Hij gebied en het staat er. Immers Ezechiël sprak over de beenderen, en hij zeide tot haar: ' Gij dorre beenderen hoort des Eeeren Woord, enz. vers 4, 5 en 6. Als hij nu zoo profeteerde, zoo wierd daar een geluid, en ziet eene beroering ende de beenderen nésdkïden, elk been tot zijn been. Ende ik zag, (zegt de profeet vs. 8) ende ziet, daar werden zenuwen op dezelve, ende daar kwam vleesch op en hij trok een huid boven over haar. Dit beteekende voor het Joodsche volk, dat de Heere hun wederom zoude op de been brengen, en door Cores herstellen tot een Republiek. Wil men dit toepassen op den staat des volks in die zeventig of tachtig jaren, welke verloopen zijn sedert de vrijheid, welke Cores (dat is Cyrus), de Koning van Perziè', aan de Joden gaf (Esra I : 1—5. Jes. XLIV : 28 en XLV : 13,) om Jeruzalem. te bouwen, tot op den tijd van Nehemia, Cap. V : 14, ik mag het lijden: want binnen dien tijd was het volk Israëls als een doode; zij woonden wel te Jeruzalem, maar de stad en tempel lagen door de boosheid hunner tegenpartijders onbebouwd; anders kan men dit toepassen op den tijd, sedert hunne komst uit Babel tot de verschijning van den Messias in den vleesche: doch dit was het niet al, dat'wij bij deze woorden hebben te denken; want het uitgaan uit het geestelijk Babel was uit veel slechter staat, en vereischte alzoo veel meer kracht, als de verlossing uit het uiterlijke Babel. De Heere heeft dan hiertoe gebruikt den dienst der eerste Reformateurs,

Sluiten