Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorre dingen meer; want de geest was uit de Rooinsehe Kerk weggeweken. Ook vertoonde zich de dorheid in het Pausdom, door het opzoeken van een ander Hoof? der Kerk. Zoo was dan het leven weg, want gemaakte hoofden, op een romp gezet, geven geen leven. Maar wat gebeurd . er, terwijl de Kerk " in dien staat was ? Daar komt eene Reformatie, de Heer wekt mannen uit hun midden op, en men leert, dat de Heere Jezus alleen Zaligmaker is, volgens Hand. IV: 12. Joh. XIV : 6. 1 Tim. II: 5. Men zegt dan: de zaligheid is in geen.)anderen, en men leert met eenen, dat er geen Transulsiantiatie is, uit welke zoude voortkomen een ligchainelijke vereeniging; maar dat de vereeniging van Jezus met zijne kinderen is geestelijk, en dat die bestaat in eene mededeeling van den Heer Jezus, God en Mensch, aan onze ziel, door het geloof. Aldus begonnen de beenderen dan bijeen te komen; men verwierp de Pauzen, Kardinalen en de gansche Roomsche orde; en men bragt iu de, Kerk 'Herders en Leeraars, en zoo kwam elk been bij het zijne. Daar kwamen ook aan het ligchaam zenuwen en aderen, en dat was de leer van de . Allenthalve Genade, waaruit alle de rivieren van heiligheid voortkwamen, waardoor ook de zwakken wierden versterkt en de bedroefden vertroost, en de weg ten leven ontdekt. Daar wierd toen verkondigd de fonteine, geopend voor het Huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de oureinigheid. (Zach. XIII: 1.) Daar wierd het volk genoodigd tot eene vette maaltijd, een maaltijd van reine wijn, van vette vol mergs; van reine wijnen, die gezuiverd zyn, (Jes. XXV : 6.) Daar hoorde men van het brood des levens (Joh. VI : 35.) en van het levende water. (Joh. IV : 10 en VII ; 37, 38.) Maar het was in het algemeen slechts in de lieere; dus was er dan een ligchaam met beenen, zenuwen,. vleesch en vel; had de Heere Jezus, die het hoofd js, daarbij gekomen, om levendige geesten te

Sluiten