Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zenden in de leden, dan was de kerk geholpen geweest.

2. Doch, zoo als de text zegt: en daar was geen Geest over het algemeen bij de Leere. En dan kan de letter niet levendig maken, maar wel dooden (2 Cor. III : 6.), en hierdoor zijn velen onder ons veel doodiger dan sommige Papisten. Niet dat ik daarmede zeggen wil, dat dit zoo geweest is van den beginne der Reformatie, en dat men daardoor het goede en groote werk der Reformateurs zonde vernietigen! O neen die hebben wel het hunne gedaan, maar het is Gods vrijmachtig beleid, dat Hij gelieft heeft te formeeren een ligchaam zonder geest. Ik wil ook niet zeggen, dat de eerste Reformateurs zouden geweest zijn zonder geest: dat ook niet; maar men moet onder de Reformateurs den eenen van den anderen leeren onderscheiden: zij alle waren het niet, die er zich voor uitgaven; want daar waren er in dien tijd, die maar zochten ontslagen te worden van alle banden, en deze verkregen daardoor hunnen naam van wilde Geuzen; anderen zochten slechts zichzelven alzoo te verrijken. Maar als ik dit zegge, dat men dan de goede van dien tijd niet verdenke! nademaal men uit hunne schriften genoeg kan zien, dat ze waarlijk des Geestes christi zijn deelachtig geweest. Ook wil ik niet zeggen, dat er nu geen geest in onzen tegenwoordigen Kerk zijn zoude. Maar ik wil alleen aantoonen, dat er in onze Kerk over het algemeen, uit hoofde van haren tegenwoordigen zwier, geen geest te vinden is, en dat het nu tijd is om uit te roepen: Behoudt, o Heeret want dè goedertieren ontbreekt: want de getrouwe zijn weinig geworden onder de menschen kinderen. (Ps. XII : 2.) 1.) En dat er onder ons gebrek aan eene levendmakende Geest is, kan men zeer klaar bewijzen uit de algemeene bijwoningen der menschen; want hoe weinig vindt men er toch, welke verloochend zijn aan zichzelven? Waar zijn ook huisgezinnen, die enkel werken, om maar G^

Sluiten