Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verheerlijken! en ziet men op allerlei, zelfs kerkelijke vergaderingen en kollegiën, waar wordt er ergens san Jezus gesproken? Waar leeft de Heere Jezüs in de bijeenkomsten? Men kan in geen gezelschappen komen, of men moet verbaasd staan, dat men het ziet, en mag met verwondering vragen: Is dit het volk, waar de Heere Jezus onder woont? Want men eet en drinkt slechts; men vermaakt zich met zot geklap en gekkerij. (Eph. V : 4.) Men is weelderig in zijne bedriegerijen. (2 Petr. II: 13.) men acht de dagelijksche weelde tot zijn vermaak, (vers 13.) men drinkt gezondheden tot eigen ongezondheid en tot onstichting van de teedere in den lande. En is er een Predikant bij, die doet ook zoo, ja men houdt zich vreemd, als men niet medeloopt, en men lastert degene, die hun niet volgen. (1 Petr.IV : 4.) Een klaar bewijs, dat er in het ligchaam van de Gereformeerde Kerk geen geest is. 2. Men kan hetzelve ook afleiden uit die groote ongevoeligheid, welke in onze Gereformeerde Kerk bespeurd werd, zoodat men wel te regt mag vragen, of er wel ergens ongevoeliger volk als onder de Gereformeerden gevonden werd. Immers wordt van het woord Gods getuigd, dat hetzelve is levendig en krachtig en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdende zwaard, en dat het gaat door tot de verdeeling der zielen, en des Geestes, en der t' zamenvoegselen, en des mergs, en is een oordseler der gedachten en der overleggingen des harten. (Hebr. IV : 12.) Maar waar worden de Gereformeerde menschen door dat krachtig Woord bewogen tot afstand van het kwade en tot behartiging van het goede? men ziet in een mensch meer aandoening door eenig voor- of nadeel, dan door het toepassen van de krachtigste schriftuurplaatsen. Dit moet almede op het algemeen toegepast worden. Behalve dit zijn de kastijdingen Gods zeer scherp over ons ge. weest; en men mog dikwijls denken, dat Gods hand zwaar op ons is nedergedaald, als de bedreigingen niet

Sluiten