Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inagtig waren, om ons tot heiligheid te bewegen van binnen en van buiten; en in allerlei bezoekingen heeft de Heere ons beproeft, maar het heeft niet kunnen helpen! Ten laaste zond de Heere dien inagtigen vijand in het hart van ons land, zelfs tot in deze stad, ja tot in het hart van Holland. En daardoor liet de Heere onder; ons branden, moorden, vrouwenschenden, en 'wat al hebben onze oogen niet gezien ? Het is waar, wij zijn nog niet geheel uitgeroeid, doeh dat is geschied, opdat wij ons mogten bekeeren. Het is ook waar, tot onze groote verwondering, dat de Kerk nog in haren staat bleef; dezelve wierd nergens in verhinderd, rnaar ook nergens in verbeterd: na 15 a 16 maanden zukkelens kregen de vreemde magten vrijheid, om wederom heen te gaan; en bij die gelegendheid leiden wij ons uit» om te vernemen, wat er van des volks bekeering geworden was, maar, belaas, het bleef, en is nog even ongevoelig* men voelt geen pijn, men weigert de tucht aan te nemen, men maakt het aangezigt harder dan een steenrots; en men weigert zicli te bekeeren; dus blijft men arm, en men handelt zottelijk. (Jer. V : 8, 4.) Daar werd geen kantje, geen haartje, geen steentje af gékten; daar werd niet eene deugd geestelijker dan te voren betracht, en elk blijft even ongevoelig. Tot bewijs van onze geestelooze toestand; en om dit nog wat nader te ontleden: 1. Er is onder ons eene geestelijke verstopping in onze ooren: want wij hebhlen ooren om te hooren, maar al hoorende hooren wij)»iet en wij verstaan de waarheid niet, zoo als men die moet verstaan. (Matth. XIII : 9, 18, 14.) Wij vatten den geestelijken zin van de waarheid niet, zoodat van ons is waar geworden, hetgeen er staat Jes. YI: 9, 10 : Hoorende hoort, maar en verstaat niet, en ziende ziet, maar en merkt niet. Maakt het hart dezes volks vet, en maakt hare ooren zwaar, en sluit hare oogen, opdat het niet zie met zijne oogen,

Sluiten