Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liever wacht zij dan en hoopt op betere tijden.

Zich zelve verloochenen kan zij niet.

'tls ongetwijfeld, en de Wetgever zie het wél in *t verschiet: dat, wat hij zoo zeer vreest, wat hij, en te regt, wil afwenden en voorkomen, juist dat zal gebeuren. Deze wet zal zoo zeer tot vernietiging van het werk der liefde leiden, dat eene armbelasting, op groote schaal, haar onmisbaar gevolg zou zijö^- i

Eene armbelasting! teregt vreest haar de Wetgever.

Men zie op Engeland, of ga maar.den stand der zaken in Friesland opnemen.

Wat wierd met haar van bezuiniging op de staatsbegrooting ?

Eene armbblftsting zou jaarlijks meer en meer de schatten der natie verzwelgen.

Men bedriegt zich dus wel degelijk, als men iri de Memorie van toelichting schrijft: »de pogingen door onderscheiden diaconiebesturen op verschillende tijden in 'twerk gesteld, om zich aan de toepassing der bestaande wet te onttrekken , doen genoegzaam voorzien, dat de ontheffing dier instellingen van alle wettelijke banden zou leiden tot eene groote willekeur van handeling, welke in het algemeen de strekking zou hebben, om den last der ondersteuning van zeer vele armen op het burgerlijk bestuur overtedragen. Dit zou de weg zijn, langs welken-men, na korter öf langer tijd onfeilbaar zou geraken tot eene eigenlijk gezegde armbelasting op eene steeds toenemende schaal." (1).

(1) Mem. bl. 18, al. 10.

Sluiten