Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook burgerlijke handelingen kunnen zij aangaan, behoudens de twee gezegde beperkingen.

Hieromtrent «ag dus ook geene andere wet iets voorschrijven.

4. Artikel 1692 luidt: » De bestuurders van;eenzedelijk ligchaam zijn, voor zoo verre daaromtrent niet anders bij de instellingen, overeenkomsten en reglementen is bepaald, geregtigd om in naam van het ligchaam te handelen, hetzelve aan derden en derden aan hetzelve te verbinden, mitsgaders, zoo eischende als verwerende, in regten optetreden."

"iafiié beperking, die in dezen omtrent de bestuurders van een zedelijk ligchaam wordt vastgesteld, hangt dus van de instellingen, overeenkomsten en reglementen van dat ligchaam zelve af.

Buiten deze, handelen die bestuurders naar buiten volkomen vrij.

Ook fW Sfëgten hebben ze geene andere autorisatie, dan die deze wet hun verleent, noodig.

Ook deze v$fheid geldt dus, in den volstrektsten zin, alle instellingen van Weldadigheid, wier bestuurders, 'tzij ze zelve (1) kunnen geacht wórden, het zede'lijk'ligchaam, waarop de ihswiing berust, uittemakên, ''tzij zë'niaWm" naam van een zedelijk ligchaam — de kerkelijke gemeente'ojf 'eene andere vereeniging van personen (2), handelen — in allen gevalle, vrij moeten gelatén <wo¥flen dooi*:)hét? feilbaar gezag, bij alle overeenkonlstèn of verbindténissen, die ze met derden willen sluiten, als ook, wanneer ze, 'tzij eischende of verwerende, in regten willen optreden.

(1) Zie boven bl. 17. (2) Zie boven bl. 16.

Sluiten