Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen van het zedelijk ligchaam, of deszelfs instellingen , reglementen en overeenkomsten, deswege geene andere bepalingen inhouden, het regt der leden van hetzelve persoonlijk is en niet overgaat op hunne erfgenamen."

7. Artikel 1700 luidt: nalle zedelijke ligchamen," die niet op openbaar gezag zijn ingesteld (1) »blijven bestaan, tot dat zij uitdrukkelijk zijn ontbonden, volgens hunne instellingen, reglementen of overeenkomsten, of tot dat het doel of voorwerp der yereeniging ophoudt."

Zedelijke ligchamen zijn dus ook, in de wijze hunner ontbinding, geheel vrij.

Zij hebben daarbij geene andere bepalingen te eerbiedigen, dan die hunne instellingen, reglementen of overeenkomsten hun voorschrijven.

Aan den Staat of het burgerlijk gezag wordt geen de minste magt ingeruimd.

De zaken zijn hier alle zoo klaar als het daglicht.

Men meent bijna een mathematisch bewijs te leveren , zoo duidelijk is het, zoo bondig en ontwijfelbaar.

Men: is verbaasd, dit te kunnen> doenl Men kan zich geen denkbeeld vormen, hoe er eene wet kan aangeboden worden, zoo strijdig met het bestaande regt, zoo wet en regt ten onderste boven keerende.

(1) Zie art. 1699t „ alle andere zedelijke ligchamen staat er in den tekst.

Sluiten