Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij drukt, onder anderen, op het.boven bewezen reet van eigendom en van zedelijkë*ligchamen.

Dat zijn0, nog beginselen , een Regtsgeleer<W*wn* Staatsman waardig.

Daarbij kan de maatschappij bestaan, en in hare verschillende kringen, takken en werkzaamheden bloeijen en welvaren.

'Bf: kent dan ook nog hoogere, de hoogste regtetrYfife des gewetens en der godsdienstige overtuiging.

't Kan bij hem ten minste geen twijfel lijden, of artikel 164 der Grondwet moet worden gehandhaafd, noch ook, of het door de voorgedragene armwet wordt verkracht.

Hij noemt het bij den regten naam, wanneer hij van zulk eene verkrachting, ook als zij in wettelijken vorm geschiedt, zegt, dat het eene revolwUonaire handeling is.

Wij verheugen ons, dezen Volksvertegenwoordiger bij de behandeling der armwet in de Tweede Kamer te zullen ontmoeten. Wij mogen hier van hem een krachtigen steun tot verdediging van regt en waarheid verwachten.

Neen, waarlijk, diakenen mogen nooit worden, waartoe, zegt de heer Sloet, men hen zou kunnen dwingen — maar ze zouden dan ook, onwaardige diakenen, woordschenners zijn — ze mogen nooit worden , .comptabele ambtenaren van den Staat!

Voor zulk een feit, zulk een wettelijk onregt be-^ hoede ons eene waardige Volksvertegenwoordiging!

C. Nog worden in sommige der bedoelde instellingen de regten van bijzondere personen aangestast.

Sluiten