Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuiging des Christens behoort, aanteranden, en wel in het werk der liefde.

c. De Grondwet heeft eindelijk eene vrije afkondiging van kerkelijke voorschriften aan de kerkgenootschappen verzekerd, en daarmede zich zelve de magt benomen, voorschriften te geven, welke deze afkondiging, en nog meer het geven van kerkelijke voorschriften , 'twelk in de vrijheid der afkondiging besloten ligt, zou nietig maken (1).

De Grondwet kan dus, in art. 195, niet anders, dan dus verklaard worden:

»Het armbestuur is een aanhoudend onderwerp van de zorg der Regering, zoodat zij toeziet, of er ook onverzorgde armen zijn, d. i. in wier nood niet door anderen wordt voorzien, voor wie zij dan tusschen beide treedt, volgens vasttestellen bepalingen. Hare bemoeijing is alleen geoorloofd, voor zoo ver zich hare zorg, behoudens andere bepalingen der Grondwet zelve of van het burgerlijk regt, over het armbestuur kan en mag uitstrekken ;

»instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de behoeftigen eener bepaalde godsdienstige gezindte en van wege de kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd —j instellingen door bijzondere personen, of door bijzondere, niet kerkelijke vereenigingen geregeld en bestuurd — behooren dus niet binnen den kring van de zorg en de bemoeijingen der Regering.

» Het armbestuur wordt door de wet geregeld, voor zoo ver de wet dit noodig vindt voor armen, die door

(1) Zie boven bl. 27 volgg.

Sluiten