Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen niet verzorgd worden, en voor zoo ver zij het armbestuur in 'tgemeen vermag te regelen, indien de verkregene regten van derden daardoor niet worden aangetast.

»De Koning doet van de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven, voor zoo verre Z. M. dat kan doen geven, en de Regering daartoe, behalve door de gevorderde opgaven der aan haar onderworpene armbesturen , en dé vrijwillige opgaven der overigen, die op zich zelve staan, wordt in staat gesteld."

Deze is de eenige ware uitlegging van art. 195 der Grondwet. Elke andere, die er een ruimeren zin aan wilde geven , zou geweld doen aan dén zin der woorden, en aan de elders duidelijk sprekende letter der wet.

Hierbi^'lrij intusschen terstond het'volgende opgemerkt.

De meeste instellingen , van wie de Regering eenige opgaven verlangt, om haar Verslag, in 't belang van 't gemeene welzïfn, zoo uitvoerig mogelijk te maken, zullen gèöeigd zijn, dat te doen.

Bijzondere instellingen, vooral van bijzondere personen , zullen mogelijk zwarigheid maken, omdat zij het werk harer liefde geheim willen houden, althans niet tot zoo groote publiciteit brengen.

Kerkelijke instellingen zullen zich aan eenige opgave *t'minst willen onttrekken, maar ze gaarne, voor zoo ver het belang der instelling zelve zulks niet verbiedt, aan de Regering geven, als deze haar bescherming verleent, en afstand doet van de zucht naar over-

Sluiten