Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heersching. Zij zullen dit dan als een duren Christenpligt beschouwen.

A Artikel 27 van het algemeen diakoniereglemept voor de Nederlandsche Hervormde kerk schrijft dan ook het volgende voor: »Zij (de diakenejrjkzijn, des gevraagd zijnde, gehouden, aan het burgerlijk bestuur de vereischte inlichtingen te geven omtrent het personeel der door hen bedeelden."

Omtrent het pertmeel, verder mogen echter die inlichtingen zich hier niet uitstrekken. Meer mag dan ook de Regering regtens niet vorderen.

Nog iets, met het voorgaande in naauw verband, uit de algemeene opmerkingen, waarmeê de Memorie van toelichting geopend wordt.

»Tot verzekering eener regelmatige werking dier instellingen," wordt gezegd (1) (der verschillende instellingen van weldadigheid , van welke," van al. 2 der Memorie af, sprake was), wordt in de eerste plaats vereischt, dat die werking door regels of reglementen worde beheerscht. Deze ontbreken thans bij Zfler velen. Het is daarom noodzakelijk, dat de wet voorschrijve, dat en op welke wijze in dat gemis zal worden voorzien.

Het is duidelijk, dat hier ook vrij wat meer aan de Regering wordt opgedragen, dan de Grondwet opdroeg : de zorg voor het armbestuur, en eene regeling van het armbestuur door de wet.

Wij wijzen terug naar hetgeen wij boven over dit punt der Grondwet zeiden (2).

(1) Zie bl. 15, al. 5.

(i) Zie boven bl. 42—44.

Sluiten