Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Er wordt in de Memorie gesproken van een beheerechen.

En dat wel van een beheerschen der werking, van de verschillende instellingen van weldadigheid.

Het is dus de uitdrukkelijke toeleg van het ontwerp, die allen onder eene heerschappij of eene overheersching -der wet, te brengen. ■

De wet moet voorschrijven, zoo wil men, dat en op welke wijze in het gemis van regels en reglementen zal worden voorzien.

Wat blijft hier van al de regten en al de vrijheid, die Grondwet en Burgerlijk Wetboek, zoo als boven aangetoond is, verzekeren?

Volgens het hier uitgesproken beginsel — niets 1

Zal er nog regt in Nederland bestaan, dan moet eene wet, die zulk een beginsel behelst, bij de Vertegenwoordiging noodzakelijk vallen.

Wij gaan thans tot eene beschouwing van de artikelen der wet zelve over.

Artikel 5 behelst twee bepalingen. De eerste luidt: »De instellingen., vermeld bij litt. b van art. 3, worden beheerd naar de voorschriften der bevoegde kerkbesturen. Die voorschriften mogen niet strijden met de bepalingen dezer wet, tot welker naleving de besturen dier .instellingen zijn verpligt."

Een schijn van, vrijheid is hier aan de kerkelijke instellingen gelaten.

Sluiten