Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetast. Wij vinden daartoe hier terstond gelegenheid , daar het van zelf spreekt, dat er onder de stichtingbrieven en soortgelijke van bijzondere instellingen van weldadigheid zijn kunnen, wier openbaarmaking bij uitersten wil van ben , die de instellingen stichteden, is verboden.

Buiten het onregt, waartoe het voorschrift hier gegeven , leiden zou, bezwaart het nog met dezen zeer drukkenden last, dat er een authentiek afschrift, bij notarieële akte dus, wordt gevorderd, en alzoo deze onregtvaardig geëischte mededeeling der tot een werk van liefde behoorende papieren, den belanghebbende nog bovendien geld kosten moet. ',, Eene sterke aanmoediging tot liefdadigheid-! <"

Wat de mededeeling der wijze van mrigting en regelen van beheer betreft, verwijzen wij, op het punt van regt, nopens het zoo even dienaangaande over de kerkelijke gemeenten gezegde..

Denkt men de zaak zelve in, en vertegenwoordigt het zich regt, dat het hier bijzondere instellingen van weldadigheid geldt, zelfs de zoodanige, die door bijzondere personen geregeld of bestuurd worden, dan huivert men in der daad voor een despdisme terug, als hier wordt voorgeschreven. Hoe? eene vereeniging van personen, of ook één persoon alleen; beraamt eene instelling tot een weldadig doel, behoort dan de wijze van inrigting en de regel van beheer niet als een heilig geheim, indien zij dit verkiezen, te worden geëerbiedigd? Moet men daar, mag men daar met schendige hand intasten, en willen lezen, wat

Sluiten