Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zedelijke ligchamen is! Eene aanranding echter, die nog veel verder gaan zou, indien de Kamers aannamen , wat volgt: » Blijft die regeling binnen eenen, voor elk bijzonder geval, door ons, des noodig, voor te schrijven termijn achterwege, dan geschiedt zij door ons bij een, met redenen omkleed, in het staatsblad te plaatsen besluit."

Wat zou hier den Koning, vragen wij, regt geven, zulk een termijn te stellen?

Wat geeft Z. M. regt, aan bijzonder eigendom, gelijk dat van bijzondere instellingen is, de hand te leggen, om daarmede naar goedvinden, zij het ook met een wijs en weldadig overleg, te handelen?

Zal de Volksvertegenwoordiging zulk eene almagt aan de Kroon, geheel tegen de bepaling van het Burgerlijk Wetboek, inruimen ?

Waarlijk, we waren dan niet onder eene vrijzinniger, maar wel veel meer absolutistische regering gekomen!

't Komt er hier alleen niet daarop aan, wat in de Memorie wordt gezegd, dat » nalatigheid in het nemen der vereischte beschikking verhinderen zou, dat fondsen , tot een weldadig doel, nuttig zouden kunnen worden gebruikt." 'tKomt er vóór alles op aan, of men het regt heeft, zulk eene beschikking te nemen. Dat regt komt, bij kerkelijke instellingen, alleen aan de kerkelijke gemeente toe, bij bijzondere instellingen aan de oprigters of die haar uit hunnen naam besturen. Met het beste doel behoort hier wederregtelijk ook geen koninklijke magt te worden ingeroepen (1).

(1) In de Memorie staat nog: „De Koning behoort een zoo nadeelig gevolg te kunnen verhoeden."

Sluiten