Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten doel heeft , de pligten, bij art. 449 van het Burgerlijk Wetboek aan voogden opgelegd, ook voor de eersten verbindend te maken. Als of, indien de Staat dit dan al voor de besturen der instellingen, van hem afhankelijk» noodig keurde, ook die van vrije instellingen, van de kerkelijke gemeenten en bijzondere personen, in weerwil van alle regt, waarop hunne sarüheid in zoo menig opzigt rust, maar op eens onder zulk een onwettig verband zouden mogen gebragt worden, j

Geen wonder, dat er in artikel 16 eene opgave vah den staat der instellingen en de uitkomsten van beheer gevorderd was. Dit laatste sluit al eene zeer ■öaauwkeurige opgave in. Eene opgave, er toe leidende, om tot op een cent de vrije instellingen van weldadigheid te kunnen nacijferen en haar dan de beschikking over het restant geheel uit de handen te nemen.

Hoe worden ook hier de belangen van eene kerkelijke gemeente of .hare instellingen afhankelijk gemaakt van den wil van andersdenkenden, in het collegie van Gedeputeerde Staten geplaatst! Zal hier — wij spreken nog niet van het punt van regt, 't welk geschonden wordt —I het oprigten van een nievw, noodzakelijk gebouw, het vernieuwen of herstellen van gebouwen, van de bekrompene partyzucht worden afhankelijk, gemaakt, die zoo ligt door verkeerd geplaatsten godsdienstijver mensc&en öbk in hooge betrekkingen beheerscht ?

Hetzelfde geldt, behalve de onwettige beperking,

Sluiten