Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armbestuur toetekennen, die ze schromelijk aan banden legt en in hunne werkzaamheid stoort.

Het artikel luidt: »Openbare inzameling van gelden, ten behoeve van instellingen van weldadigheid, bij wege van collecte, inschrijvingen of op eenige andere wijze, heeft niet plaats, dan met magtiging van burgemeester en wethouders."

Zoo kunnen er dus zonder die magtiging geene zoogenaamde maandelijksche collecten voor de armen van iedere gezindte gehouden worden, geene inschrijvingen voor armenturf, voor spijsuitdeeling, voor kraamvrouwencommissiën, voor welke instellingen van weldadigheid niet al.

Tot bepleiting van bet artikel wordt in de Memorie van toelichting gezegd, dat »de openbare orde en de waarborg voor de ingezetenen, dat hunne weldadigheid niet onnoodig, niet met verkeerde bedoelingen, of tot minder goede einden worde ingeroepen," het hier gegeven voorschrift vordert. Maar welk eene alwijsheid , moeten wij zeggen, wordt dan aan het burgerlijk bestuur in iedere gemeente van ons vaderland toegekend, wanneer dit beoordeelen zal, bij elke verlangde inschrijving of collecte, of de weldadigheid der ingezetenen daarbij ook onnoodig, of wel met verkeerde bedoelingen, of tot minder goede einden wordt ingeroepen! Vooral wat de bedoelingen betreft, zal, dunkt ons, geen bestuur altijd de verantwoordelijkheid van neen of ja op zich durven nemen, om de eenvoudige reden, dat het niet in het hart van hen, die eene collecte of inschrijving verzoeken te doen, lezen kan. Wij zien bier in der daad weer niets, dan een

Sluiten