Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aet. 8.

De vergaderingen worden geopend en gesloten met gebed- Hat wordt uitgesprokon door den oudatcu der aan» wegige—Predikanten,- ten-ware de eeisLe of,-tweede Voofnrttei1 PiedikduL ijj, Bij afwoaighoid van allo Predikanten ■h^f -^nlkti df Y""rrjtt°r kST1!

Aet. 9.

De leiding der vergadering is opgedragen aan den eersten Voorzitter; bij zijne afwezigheid aan den tweeden; bij ontstentenis van beiden aan den laatst afgetreden Voorzitter; en wanneer ook deze ontbreekt, aan den oudsten in rang der tegenwoordig zijnde leden, met uitzondering van de Secretarissen.

Die alzoo in den plaats van den Voorzitter optreedt, teekent alle stukken, die vergadering betreffende, met de bjjvoeging: »waarnemend Voorzitter."

Aet. 10.

Na het gebed leest de Voorzitter de namen der leden. Van die der afwezigen wordt aanteekening gehouden. Daarna worden de notulen der vorige vergadering gelezen, beoordeeld en door den Voorzitter en Secretaris, na goedkeuring, geteekend. De verdere gewone werkzaamheden hebben plaats naar êenen daarvan vastgestelden rooster. r Lu.

' Aet. 11.

De leden, verhinderd zijnde de vergadering bg te wonen, geven daarvan, met vermelding der reden, schrifteljjk kennis. Bij gemis van kennisgeving, of van wettige redenen, wordt afwezigheid beboet met / 1.— Als zoodanige worden aangemerkt ziekte en buitenlandsche reis; over de wettigheid van andere redenen beslist het moderamen. Die komt na het uur, voor de opening der vergadering bepaald, verbeurt, als te laat, 25 Cent. Beide

Sluiten