Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeten worden door den tweeden Secretaris ten behoeve van het Predikanten-Wedawen Fonds ingevorderd, en aan. de Commissie van Financiën verantwoord.

Aet. 12.

Wanneer een kwart nur na den tijd, vofr de opening der vergadering bepaald, he.t bij Art, lft van het Alge moon Eoglnmi'iitf ""-„irnli+n aantal Inrlrn aiat tegenwoordig is, opent de Voorzitter de vergadering op de gewone wijze, leest de namen der leden, doet het getal der aanwezigen, en de namen der afwezigen aanteekenen in de notulen, leest de agenda, ontvangt rapporten, mededeelingen en voorstellen van Commissiën of van leden der vergadering, doet een en ander in de notulen inschrijven, en sluit daarna, zonder beraadslaging of behandeling der voorgekomen zaken toe te laten, de vergadering. Ten spoedigste daarna belegt hg eene buitengewone vergadering, waarin de onafgedaan gebleven zaken door de tegenwoordig zgnde leden worden in behandeling genomen en afgedaan.

Aet. 13.

Alleen de Voorzitter voert het woord tot Commissiën of personen, die ter vergadering versebgnen.

Art. 14.

De benoeming van alle Commissiën, vaste en tgdelijke, geschiedt door den Voorzitter, tenzg daaromtrent bij dit Reglement anders zg bepaald.

Geene Commissie van drie of meer leden wordt uitsluitend uit Kerkeraads- of Gemeente-leden zamengesteld.

Aet. 15.

De Voorzitter heeft het recht, des geraden oordeelende, prae-advies uit te brengen. Niemand daarop het woord verlangende, wordt het in besluit veranderd.

Sluiten