Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het in de volgende vergadering hij de beoordeeling der notulen ingebracht en voorgelezen, en voorts in het Archief bewaard. Na 0'^ uui worden geene-nieuwe zaken maar in hr-rmnrlnlinr rnnnmnni

Aet. 27.

Vóór het sluiten van elke gewone vergadering geschiedt hoofdelijke omvraag. Indien daarbij eenige mededeeling of voorstel wordt gedaan, en minstens drie leden vorderen, dat de beraadslagingen daarover tot de volgende vergadering worden uitgesteld, wordt daaraan voldaan, en legt de voorsteller zijn voorstel alsdan schriftelijk over.

Aet. 28.

Indien eenig lid uittreksel der notulen verlangt, wordt hem dat door den tweeden Secretaris verstrekt.

Aet. 29.

De Vergadering wordt bediend door een bode, die ook buiten de vergadering ter beschikking staat van Secretarissen.

Ten dienste van den Voorzitter fungeert een Deurwaarder van eene der Kerken volgens toerbeurt als. bode, zonder daarvoor afzonderlijke bezoldiging te genieten.

Den Secretarissen is een Amanuensis in hunnen arbeid behulpzaam.

TWEEDE HOOFDS/ptfK. Over de Optreding der lieden. Aet. 30.

Tfa^den afloop der gewone werkzaamheden in de vergaderingYwa^April veraderen zich de aftredende leden. De nieuw benoeiMj^worden door een der Secretarissen tef vergadering t^enwoordigjbinnengeleid, en door den Voorzitter geïnstalleerd. Deze ïBstallatie heeft niet plaats ten aanziejr der herkozen leden, diezitting~^tijv«nhonden.

Sluiten