Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dé Vergadering bij volstrekte meerderheid benoemd, tri* de wijze bij Art. 4 vermeld. Zij fungeeren als zoodanig, zoolang zij nog leden zijn der Algemeene Commissie. Dê7 Sub-Commissie kiest zelve haar bestuur. f

' Art. 3jL

Zij vergadert in de Kerk-JmeestersVkamer van de NieuweKerk, en wordt door een der DeurVwaarders van die Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Aet. 8§I

Zij is belast met het algemeen beheer en de daarmede verbonden ontvangst en overneming der fondsen, effecten en gelden, op den voet der bepalingen, voorgeschreven bij het derde hoofdstuk van het Algemeen Reglement. Zij belegt de beschikbare gelden op zoodanige wijze, als zjj in overeenstemming met die bepalingen het meest raadzaam oordeelt.

Aet. ag.

Zg heeft geene vrijheid, fondsen te verkoopen, dan op besluit van de Algemeene Commissie. (Zie Art. 24, Alg. Regl.)

Aet. 38\

Zij is belast met het doen tan alle betalingen, bij de Commissie bekend en goedgekeurd, met uitzondering nogtans van hetgeen tot de bijzondere Kerken betrekking heeft, en door de respectieve Sub-Commissiën tot haar bestuur, onder verantwoording aan de Commissie van Financiën, wordt uitbetaald, of waaromtrent bg dit Reglement nog anders mocht bepaald zijn.

Art.- Sf,

Zij doet in elke maandeljjksche gewone vergadering der Algemeene Commissie opgaaf van ontvangsten en uitgaven, \oor haar sedert de laatst voorgaande vergadering gedaan,

Sluiten