Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangst van alle bij haar te ontvangen baten, daaronder begrepen de renten van de kapitalen, ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld.

Voor de ontvangst echter van Legaten en Erfstellingen worden jaarlijks, in de vergadering van April, twee van hare leden door den Voorzitter der Algemeene Oommissie bepaaldelijk aangewezen.

Legaten en Erfstellingen, aan bijzondere Kerken besproken, worden door hare respectieve Sub-Commissiën in ontvangst genomen.

Art. 45,

Zjj heeft de bevoegdheid om, voor zooveel zij dit noodig acht, zich van eenen Makelaar of Commissionnair in fondsen te bedienen, uit een door haar voorgedragen drietal door de Algemeene Commissie te benoemen.

Art.

Zij zorgt dat de boeken, hare administratie betreffende, behoorlijk worden gehouden, en houdt eenen staat in duplo van alle bezittingen, waarvan één exemplaar berust in haar Archief en één bij haren Voorzitter.

Op hare voordragt wordt door de Algemeene Commissie een bezoldigde Boekhouder aangesteld.

Abt 4^.

Zjj is belast met het nemen van alle voorbereidende maatregelen betrekkelijk de kollekte bij Art. 28 van het Algemeen Reglement bedoeld. ^ , ^ j, Je,.^ .

£ Het daartoe door haar -ka ontwerpen adre><wordt in do /s~

^/«fc^vergademg ■ran.J.lHftfegr- irigpdiiad,, ten oindo door dw -ACiJa.CLmjtï .V^rg^rftlag1- Beoordeeld /e» gearresteerd, en daarna ^

haren nnnm^t^w^rdgn^yarrtgévaardigd.

B. Commissie ter Bezuiniging. Art. 40. 1"

De Commissie ter bezuiniging bestaat uit zes leden,

Sluiten