Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming tot deze Sub-Commissie, leden zijn der Algemeene Commissie, echter onder deze bepaling, dat uit zes van de na te noemen acht Sub-Commissiè'n tot de Kerken, respectievelijk slechts één lid in deze Commissie zitting hebbe. Zij kiest zelve haar bestuur.

Aet. 51J

Zij vergadert in de Kerkmeestersjkamer van de Oude Kerk, en wordt door een der Deurlwaarders van die Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Art. 5jf.

Zij is in het algemeen bedacht op alles, wat strekken kan om de inkomsten op eene betamelijke wijze te vermeerderen, en dient daartoe in voorkomende gevallen de Vergadering van consideratie en advies.

• Aet. 5^

Zij staat in rechjstreeksche betrekking met, en heeft het toezicht over het,1 bij Art. 13 van het Algemeen Reglement bedoelde Collegje van Collectanten en zijne werkzaamheden ; alles volgens de bestaande wet voor dat Collegje, onder hare goedkeuring vastgesteld. jl-ïx. A

Aet. h\

Aan haar is opgedragen al hetgeen het verleenen van plaatsen in de gedistingueerde banken betreft, en het teekenen, minstens door twee van hare leden, van de daarvoor af te geven bewijzen, houdende aanduiding der banken, waarvoor het bewijs geldig is. Zij zorgt dat in die banken alléén aan bevoegde personen het recht van zitting gegeven worde, terwijl in twijfelachtige gevallen de beslissing aan de Algemeene Commissie verblijft.

Door de Commissie ter vermeerdering wordt zorg gedragen, dat de Kosters behoorlijke opgaven ontvangen van de namen der personen, aan wie vorenstaande bewijzen

zijn afgegeven. —•

2

Sluiten