Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king samengesteld, met inachtneming echter van het vastgestelde bij de 2e alinea van Art. 16, en onder /v bepaling, zooveel mogelijk, dat nimmer eene dezer Commissiën geheel vernieuwd worde.

Art. fj.

Elke van deze Sub-Commissiën vergadert minstens eenmaal 's maands in de Kerkfmeesters/kamer der Kerk of Kerken onder haar bijzonder bestuur, en word^a door een der Deurwaarders bij hare Kerk 'bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Art. 61.

I3g iedere Sub-Commissie, wier leden overigens hunne werkzaamheden onderling verdeelen, wordt nauwkeurig aanteekening gehouden van hare verrichtingen, en van de besluiten der Algemeene Vergadering, die eenige betrekking hebben tot het beheer der Kerkgebouwen en van hetgeen daaraan verder verbonden is.

De notulen van het afgeloopen jaar worden in de vergadering der Algemeene Commissie van de maand Januari ter tafel gebracht, om door den Voorzitter en den eersten Secretaris te worden geviseerd.

Art. 62.

Aan de besluiten der Algemeene Commissie, wier uit voering aan de zorg der Sub-Commissiën wordt opgedragen, wordt door haar getrouwelijk gevolg gegeven; terwijl zij-verplicht zijn, aan de Commissiën ter Bezuiniging en ter Vermeerdering, zooveel mogelijk, al zulke inlichtingen en schriftelijke opgaven te verstrekken, als deze zullen behoeven.

Art. 63.

Geen Kerkj-gebouw wordt door eenige Sub-Commissie ten gebruike I afgestaan, dan HretH^eg-tcmming- van de .

is

Sluiten