Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

architect eiinliMtterdtoazkhi. j>aa den Wteakken Opzichter;

en ten aanzien der Orgels, ia oror'èeBSemm'm^^^t-fe voorlichting, door de Commissie de Orgels te geven.

Voor zooveel aanbelangt het gewoon jaarlijksch onderhoud van een en ander, doen de a*cliiteeta^ opzichters dfis-^ïgtjla, ingevolge hunne Instructie vóór 15 September aan de respectieve Sub-Commissiën opgave, met raming van kosten. De Sub-Commissiën leveren voor 1 November bij de financieële Commissie eene begrooting der vermoelijke ontvangsten en uitgaven van iedere Kerk voor het volgende dienstjaar in, volgens vastgesteld model, die als onderdeden der algemeene begrooting in de daartoe strekkende vergadering, in art. J<r bedoeld, worden beoordeeld en vastgesteld. De Sub-C/tomissiën zy'n gehouden de begrooting niet te overschrijden, tenzij onder goedkeuring van de Algemeene Commissie.

Akt. 6j(

Geenerlei reparatie, verbetering of verfraaiing, waarvan de kosten meer dan / 500,— bedragen, mag worden bewerkstelligd, dan onder goedkeuring der Algemeene Commissie, na ingewonnen advies der Commissie van Financiën in vereeniging met de Sub-Commissie tot de betrokken kerk.

Aet. GjT.

Wanneer de kosten van benige werkzaamheid, in het voorgaand artikelbedoeld, naar raming meer dan/1000 —. bedragen, «jeJÖii^^rvan naar een door den Architect/ gemaakt bestek vvS&Ésfëjèi^. Ingeval van onderhandsche' aanbesteding moeten minstens drie personen tot de inschrijving worden uitgeïïoodigd.

Akt. 6f.

De Sub-Commissiën zorgen, dat van het aantal Bijbels, in elke Kerk aanwezig, eene behoorlijke Inventaris voor-

Sluiten