Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijden, minstens van drie tot drie maanden, in hare vergadering overleggen. Na den afloop des jaars wordt door. de Sub-Commissiën in hare notulenboeken aanteekening gedaan van het bedrag dier ontvangsten en uitgaven en daarvan kennis gegeven aan de Commissie ter Bezuiniging.

Abt 75.

Zij hebben geene bevoegdheid, eenige nieuwe posten te creëeren, of eenige toelage of schadevergoeding te verleeuen, dan op besluit der Algemeene Commissie.

Bij de rekening der Sub-Commissiën moet van zoodanig besluit omtrent toelage of schadevergoeding blijken,

Aet. 76.

r_ De SUD~Commissiën zijn bevoegd tot aanstelling van ^4Werkbazen en Leveranciers, behoudens de goedkeuring feu der Algemeene Commissie, binnen drie maanden aan haar aan te vragen. f*m,

I Wanneer de aannemingssom, doo^eêweir^annemeropge- / , /'geveny de raming vandejx-^A^hitectTte boven gaat, heb- I I ben de Sub-C^«iffussiën de bevoegdheid, zich voor.idat / ƒ werk^yatr'éenen anderen te bedienen. £'-<U_TTI"W*""'<^ ^^""^ Zij nemen bij die benoemingen in acht, dat de benoemden zijn leden der Nederduitsche Hervormde Geaieente; dat geene firma's maar individueele personen worden aangesteld; en dat door denzelfden persoon niet meer dan twee Kerken worden bediend, tenzij de Algemeene Commissie, om voor haar voldoende redenen, van een of ander dispensatie mocht verleenen,

Abt. 77.

Het staat haar vrij, daartoe termen vindende, de Werkbazen en Leveranciers te ontslaan, onder kennisgeving daarvan in de eerstvolgende vergadering der Algemeene Commissie.

Sluiten