Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Akt- 78. .

Zij «S*«-^r^Archit^ ^^e^.^^^ L'ev^ranciers^; die ver-

^^_^^tóftd^ machtiging geene werkzaamheden of leveranciën raofflTl doen.

Akt. 79.

Zii zorgen, dat de Werkbazen en Leveranciers van hunne werkzaamheden en leveranciën bij afzonderlijke boekjes aanteekening houden, en deze door d^-A*^ tej^l Opzichter! w*fc*jks nagezien en in de niaandelnkscbTvWgaderingen der Sub-Commissiën worden overgelegd. De jaarlijksche rekeningen worden daarmede behoorlijk vergeleken.

Aet. 80.

Zii ioor^ussclienteTTst van den op^jctóerpdat

de WeSden op de>b1paaUie uren tóMlfn eiwfaanr hunrX arbeid beWlijk yerrichten^n .ged^ejge>«rwe/k zich j«£n het gej>fuik vatf^sterken drank-en het rooken yan tabak ontha^iden^

Akt. 81.

De Sub-Commissiën houden zich, ten aanzien van het verleenen of verhuren der zitjplaatsen in de Kerken, aan het daarvoor bestaand Reglement.

ajK7

De Sub-Commissiën^den^icJ^t^^ geen in betrekking<taat to^fraven, aan^Toaarvoor bestaand Reglement. ^ ^

Sluiten