Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ad ƒ. Aet. 80. j

De Sub-Commissiën ontvangen aHe gelden, die in de Kerken op eenigerlei wijze ten behoeve van het Kerkefonds worden gekollekteerd, de inkomsten der hnizen en andere gebouwen, zitplaatsen en de verhoogingskosten der graven en andere -gï*"Kï§n. Van de kollekte bij de gewone godsdienst-oefeningen geven zij het bedrag maandelijks op in de vergadering der Algemeene Commissie.

Bij ontvangst van gelden of Legaten aan bijzondere Kerken, worden die onverwijld aan de Commissie van Financiën uitgekeerd. Tot die ontvangsten echter wordt de voorafgaande machtiging van de Algemeene Commissie vereischt.

Aet. 84*1 ƒ

Zij doen de noodige uitbetalingen zoo aan Beambten, Werkbazen en Leveranciers, als die verder aan haar bijzonder beheer verbonden zijn/

Aet. 8^.4

Alle geldswaarden moeran in de Kerkmeesters-kamer worden bewaard in behoorlijk gesloten kasten of kisten, voorzien van minstens twee verschillend werkende sloten, wier sleutels bij meer dan één lid moeten berusten. De tegenwoordigheid van niet minder dan twee leden wordt b"j de opening en sluiting vereischt.

Aet. 8^. ƒ—

De Sub-Commissiën leggen telkens om de drie maanden, uiterlijk binnen drie weken, aan de Commissie van Finan*^ ciënover eer/ nauwkeurige^ staat van ontvangsten en uitga- j ' venlen storten daarbij het bedrag der gelden bij haar niet benfoodigd. Bovendien leveren zjj in de vergadering der Algemeené Commissie van Februari eene algemeene rekening en verantwoording in, over het afgeloopen jaar.

Sluiten