Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^prgn^^^d^r^eonTid-jior^Commioaio volgono toorbcurt, fop^-u-Kij Art 7, ot^a»^&-iti de gewone vergadering, volgende op die, waarin van de bestaande'vakatore iskennis* gegewn."pbe naam..v^an. het lid, wien de voordracht toekomt, wordt in de notulen vermeld.

Indien zoodanig lid tevens behoort tot de gecombineerde prae-adviseerende Commissie, bedoeld bij Art. 4?, neemt hij aan hare werkzaamheden geen deel, noch As daarbij tegenwoordig.

Aet. OyB.^

Al de beambten, bij Art. 8p vermeld, voor zooveel die door of van wege de Algemeene Commissie worden benoemd, moeten bij hunne aanstelling het bewgs van lidmaatschap van de Nederdnitsche Hervormde Gemeente aan de Vergadering overleggen; met uitzondering echter van de Architect of Opzichters, indien daarvoor redenen bestaan, door de Commissie beoordeeld en als geldig aangenomen.

Aet. £»ƒ. J *-'

De verplichtingen van elk der beambten, in het voorgaand Artikel bedoeld, worden, voor zooveel noodig, aangewezen bij Instructiën, hun bg de aanstelling uit te reiken, als:

door den Kerke-raad:

aan de Kosters,

aan de Deurwaarders, Plaatsfbewaarders en Plaatsbewaarsters, V

onverminderd de Instructie van de Commissie, aan de Voorlezers, aan de Organisten, aan den Amanuensis des Kerkeraads, aan den Bode *an het-Pritfiaeiaal Kork bestuur, van .do,

fllnfirippfl van den Kerke-raad

Sluiten