Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het uitbetalen van de bezoldiging der overigen; alsmede het ontvangen van nitkeeringen, waartoe zij verplicht mochten zijn, geschiedt door de Sub-Commissie der Kerk, _a waartoe zjj behooren/

/ Slotbepaling.

Door de invoering van dit Reglement, boaewfr-det^p tk Zit-plaatoon en de daaruit voortvloeiendeflnstructiën, worden aUe vroegere buiten werking gesteld, 'juf-/ fyi GeeneWeranderingen worden in da genoomrio/Reglementen gtemaakt, dan met goedvinden van minstens twee derden der in de vergadering tegenwoordig zijnde leden, nadat de voorstellen deswegens, gemotiveerd en schriftelijk, in eene voorgaande vergadering zgn ingebracht.

Aldus vastgesteld in de Vergadering van den j.

Voorzitter. Secretaris.

Sluiten