Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT OP DE ZITPLAATSEN

IN DE KEKKEN, EN HETGEEN DAARTOE BEHOORT,

Art. 1.

De plaatsen worden onderscheiden in: a. Plaatsen ter verhuring. 6. Gedistingueerde banken.

c. Vrije plaatsen.

d. Plaatsen ten algemeene gebrurke.

a. Plaatsen ter verhuring. Art. 2.

Gecommitteerden tot de bijzondere Kerken regelen de plaatsen overeenkomstig de bestaande ruimte, en bepalen de prijzen, waarvoor die worden verhuurd, in verband met hare betrekkelijke waarde.

De verhuring der plaatsen geschiedt altijd onder het voorbehoud, dat daarvan bij bijzondere gelegenheden door de Gecommitleerden te bepalen in het belang der Gemeent^ gebruik kan gemaakt worden, zonder dat de huurders hun individueel regt daarop kunnen doen gelden, o( op eene mdere plaats aanspraak maken.

In bijzondere gevallen, d or de Algemeene Commissie te bcoordeelen, kan het recht op de zitplaatsen aan de

3

Sluiten