Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Ruim mogen alleen de plaatsen op den eersten regel, aan de zijde van het Doophuis, aan mannen worden verhuurd.

Abt. 7.

Elk jaar wordt bij de kwitantie van het plaatsen-geld eene nieuwe kaart, door één der Gecommitteerden geteekend, gevoegd, waarop de naam van den huurder of de huurderes, benevens letter en nummer der plaats en het jaartal, duidelijk staan uitgedrukt.

'Van^de*^iB_^ArL^_je^ afgegeven,—■

Art. 8.

In elke Kerk wordt eene, door den Koster steeds bij te houden, lijst van de zitplaatsen opgehangen, aanduidende welke van deze al of niet verhuurd, en tot welken prijs de onderscheidene plaatsen verkrijgbaar zijn.

Art. 9.,

De huur der zitplaatsen eindigt: 1°. Door schriftelijke opzegging, uiterlijk in de maand

October, door den huurder. 2o- Door overlijden of het met er woön verlaten van de' gemeente.

3°. • Wanneer niet binnen eene maand na opvordering de

huurprijs is betaald. 4'. Wanneer in de gevallen, bedoeld bij Art. 2, al. 3,

de huur door de Commissie is opgezegd.

Art. 10.

Indien, in geval van overlijden, nablijvende kinderen of kleinkinderen de plaats in huur wenschen te behouden, moeten zij zich deswege verklaren binnen zes weken, gedurende welken tijd zij daarvan gebruik kunnen blijven

3*

Sluiten