Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene vrouwenplaats wordt respectievelijk gesteld ter beschikking van:

den dienstdoenden Predikant.

den > Ouderling.

de » Diakenen.

de » Collectanten.

den Koster en Voorlezer, in hunne Kerk,

de leden der Commissie in de Kerk, waartoe zij gecommitteerd zijn,

. elke der dienstdoende Diakenessen in dc Kerk, waarin zij die verkiezen, (waarvan door de Sub-Commissie der Kërk aan de Commissie ter Vermeerdering opgave geschiedt) ; terwijl zij het recht hebben om, na aftreding, die plaats tegen betaling van den huurprijs te behouden.

En eindelijk ééne plaats in elke Kerk, ten dienste der Pleegzusters, ter bepaling der Sub-Commissie, en welke met het woord „Pleegzuster''' wordt aangewezen.

d. Plaatsen ten algemeenen gebruike. Art. 19.

Iedere Sub-Commissie zorgt dat in hare Kerk zitplaatsen ten algemeenen gebruike, zonder betaling, aanwezig zijn. Vuurgeld. Art. 20.

Geen vuurgeld is verschuldigd door de gerechtigden tot gedistingueerde en vrije plaatsen.

Art. 21.

Het vuurgeld voor de verhuurde plaatsen, te berekenen op den voet van Art. 10, laatste alinea, wordt bepaald als volgt:

In de Noorder-, Zuider-, Oude-, Nieuwe-, Wester-, en Amstel-Kerken, op ƒ 1,50.

Sluiten