Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE voor den Architect Opzichter der Eerken en verdere Gebouwen der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Art. 1.

De ATch.itect-opzicb.fcer is belast met de zorg en het toezicht voor de reparatiën en verbeteringen aan de Kerken en verdere gebouwen alsmede van het mobilair tot een en ander behoorende.

Hij mag niet zijn werkbaas of leverancier en in geene betrekking staan van handel of deelgenootschap met werkbazen of leveranciers van bouw-matrialen en verder in het algemeen geen andere werkkring hebben dan dien van architect.

Art. 2.

' Jaarlijks in de maand September doet hij eene algemeene opneming van hetgeen aan zijne zorg is toevertrouwd, onderzoekt welke rep.ratiën en onderhoudswerken het volgende jaar vereischt worden ten einde de gebouwen in een goeden staat te behouden aUes onverminderd het gestadig toezicht en inspectiën welke in den loop des jaars mochten noodig zijn.

Art. 3.

Voor vijftien October van ieder jaar doet hij aan de SubCommissie van elke Kerk eene uitvoerige schriftelijke opgave

Sluiten