Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijne jaariijksche opneming en zoodra mogelijk van zijne tusscbentijds gedane inspectiën, een en ander vergezeld van gespecificeerde ramingen van kosten en treedt daar omtrent met die Sub-Commissie in overleg. Een afschrift van zijne bovengenoemde jaariijksche opneming en daarbij behoorende begrooting betreffende alle gebouwen doet hij terzelfder tijd aan de financieële Commissie toekomen.

Art. 4.

Over alle werkzaamheden zijn vak betreffende houdt hij nauwkeurig toezicht en zorgt dat het werk op de beste wijze en in den korst mogelijken tijd verricht wordt, voorts stelt bij dadelijk order op, elk door hém ondekt wordend bedrog of andere misbruiken en doet daarvan zoo noodig rapport aan de respectieve Sub-Commissiën. Hij heeft het recht daartoe termen vindende ongeschikte werklieden uit de gebouwen te doen verwijderen.

Art. 5.

Hij controleert alle maandelijksche opgiven of staten hem door den dagelijksche opzichter in te leveren, om deze stalen na door hem goedgekeurd en voor accoord geteekend te zijn aan de verschillende Sub-Commissiën in te zenden. Art. 6.

Hij maakt de vereischte bestekken en zoo noodig de teekeningen daarbij behoorende van die werken, welke hetzij onderhandsch op in het openbaar zullen aanbesteed worden, voor de werken in eigen beheer, bestelt hij de noodige materialen bij de bekende leveranciers, en regelt de uitvoenng der werken in overleg met de respectieve Sub-Commissie. Art. 7.

De rekeningen van werkbazen of leveranciers van materialen door de Sub-Commissiën in zijne handen gesteld, ziet

Sluiten