Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls dit door genoemden architect verlangd wordt in betrekking te stellen ten einde diens orders te ontvangen.

Art. 4.

Geene materialen mogen in ontvangst genomen worden of althans gebruikt zonder alvorens door hem nagezien en goed gekeurd te zijn en is hij verplicht telkens daarvan een door hem onderteekend ontvangbewijs af te geven.

Art. 5.

Hij zal zoo dikwijls dat van hem verlangd wordt in de vergaderingen der verschillende Sub-Commissiën verschijnen en evenzoo wanneer hij daartoe uitgenoodigd wordt ten huize van die leden der Sub-Commissiën belast met het toezicht over het onderhoud der Kerken.

Art. 6.

Ten einde aan de vorenstaande bepalingen of verplichtingen te kunnen voldoen, is hem het toezicht opgedragen over al het werkvolk in of aan de verdere gebouwen werkzaam en zijn deze zooveel als de werkbazen gehouden zijne bevelen op te volgen behoudens later beroep op den architect of Sub-Commissiën. Hij mag echter van hen geene persoonlijke of huiselijke diensten vergen. Hij zorgt tevens dat het werkvolk zoodanige diensten niet bewijst, aan de overige beambten der Kerkgebouwen.

Hij zorgt voor de regeling der werkuren "belet zooveel mogelijk andere misbruiken zoo als het rooken in de Kerken, gebruik van sterken drank enz., en geeft bij plichtverzuim van een der werklieden daarvan onverwijld kennis aan den architect.

Art. 7.

Ontslag uit de betrekking, van opzichter hetzij dit plaats heeft op persoonlijke aanvrage of gegeven wordt van wege

Sluiten