Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Kerk toebehoorende, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, volgens Inventaris, hun te geven door de Sub-Commissie hunner Kerk.

Art. b.

Al het geen buiten den inventaris aan de Plaatsbewaarders of Bewaarsters benoodigd is, moeten zij zelve zich aanschaffen en voor het onderhoud daarvan zorgen.

Art. 6.

Zij moeten vóór het openen der Kerk bij elke Godsdienstoefening of andere gelegenheid, waarbij hnnne diensten worden vereischt, in de Kerk tegenwoordig zijn, en mogen die niet verlaten, dan nadat zij gesloten is, en zij aan hunne verplichtingen hebben voldaan.

Wat in de Kerk mocht zijn gevonden, als daarin door bezoekers verloren of achtergelaten, stellen zij dadelijk aan den Koster ter hand.

Art. 7.

De Plaats-bewaarders of Bewaarsters zorgen, dat de Eigenaars der plaatsen vóór de opgave van den laatsten voorzang behoorlijk op hunne plaatsen komen kunnen, en de noodige stoven met of zonder vuur ontvangen. Zij waken voor de goede orde, doch staan tevens eiken Kerk-bezoeker met bescheidenheid ten dienste. Den houder van een kaaftje voor eene verhuurde en bepaald aangewezene plaats kennen zij de rechten van den huurder toe.

Vuur in de stoven wordt verstrekt van 1 November tot 1 Mei.

Art. 8.

Onbekende personen behoeven op verhuurde plaatsen of in gedistingueerde banken niet te worden toegelaten, dan tegen vertooning van de kaart die j aarlijks voor verhuurde

Sluiten