Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN REGLEMENT en INSTRUCTIE

voor de Commissie tot het Bestuur over de Kerk-gebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te AMSTERDAM.

EERSTE HOOFDSTUK. "Wijze van Zamenstelling van de Commissie. Art. 1.

De Commissie, in den hoofde dezes vermeld, oefent, krachtens den last door den Algemeenen Kerke-raad op haar verstrekt, in naam der Nederduitsche Hervormde Gemeente, het beheer uit over hare Kerk-gebouwen, hare verdere bezittingen, roerende en onroerende goederen en inkomsten, niets uitgezonderd, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, met de bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van gelden, effecten en waarden aan de Gemeente toe- en aankomende, en het doen van al zoodanige uitgaven, als ter bevordering van hare zedelijke en godsdienstige belangen kunnen en mogen strekken.

Art. 2.

Deze Commissie bestaat uit twaalf godsdienstige en geschikte leden der Gemeente, en even zooveel leden van den Algemeenen Kerke-raad, vier Predikanten, vier Ouderlingen en vier Diakenen.

Sluiten