Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Amsterdam, al de eigendommen, fondsen en inkomsten «aan die Gemeente toebehoorende, regtvaardig en ten «haren meesten nutte zullen helpen besturen, en ons stipt «zullen gedragen naar de bepalingen voor deze Commissie •vastgesteld.''

Zij ontvangen ieder een exemplaar van het tegenwoordige en alle verdere Reglementen en Instructiën, dit bestuur betreffende.

Abt. 12.

De Commissie houdt hare Vergaderingen in een der lokalen van de Nieuwe-Kerk.

Abt. 13.

De tegenwoordigheid van twee derde der leden wordt in eene Vergadering vereischt, om haar tot wettig besluiten en handelen bevoegd te doen zijn. Wanneer geen twee derde der leden aanwezig is, zal het nemen van een besluit uitgesteld worden tot eene volgende Vergadering, doch dan bij meerderheid van 6teminen der aanwezigen kunnen genomen worden.

Voorts regelt de Commissie hare werkzaamheden naar een bij haar vastgesteld Huishoudelijk Reglement, overeenkomstig de beginselen in het tegenwoordige Algemeene aangenomen.

Abt. 14.

De Commissie heeft vrijheid, om, onder hare verantwoordelijkheid, de werkzaamheden, aan haar beheer verbonden, aan Sub-Commissiën uit haar midden op te dragen; gelijk mede tot het instellen van een Collegie van Collectanten, belast met de inzameling van hetgeen, bij de godsdienstoefeningen, ten behoeve van het Kerke-fonds wordt bijgedragen.

Art. 15.

De Commissie is gemagtigd, den Algemeenen Kerkeraad, als het besturend Collegie der Gemeente, te verte'

Sluiten