Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sie. Alle gelds-waarden worden in behoorlijk gesloten kisten of kasten bewaard ter plaatse, daartoe door de Commissie met de vereischte omzigtigheid uit te kiezen, met dien verstande, dat de Coupons zooveel doenlijk op eene andere plaats dan de Effecten zelve bewaard worden.

Art. 24.

De bezittingen en inkomsten, ook die, welke zouden kunnen geacht worden tot eenige kerk in het bijzonder betrekking te hebben, of daartoe te behooren, worden, als zijnde een algemeen eigendom, ook als zoodanig beheerd, ten einde daaruit te voorzien, zoo wel in de algemeene behoeften, als in die van elke kerk in het bijzonder, mitsgaders in de uitgaven ter bevordering van de zedelijke en godsdienstige belangen der Gemeente. Bij de aanneming evenwel eener gift of making, die tot een bijzonder einde mogt zijn of worden toegekend, moet aan de te dien opzigte gemaakte bepalingen gevolg worden gegeven, en daarvan, zoo noodig, afzonderlijke bewaring en beheer plaats hebben. Aan zoodanige afzonderlijke bewaring en beheer zijn speciaal onderworpen:

het fonds, daargesteld tot verbetering van de Tractementen der Predikanten in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, en het fonds, bijeengebragt tot verhooging van het Predikanten-Weduwen-Pensioen bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente binnen Amsterdam. Al de bovenbedoelde fondsen zullen, zoolang aan hunne bestemming gevolg kan worden gegeven, daaraan niet mogen worden onttrokken , of met de overige bezittingen, op welke wijze ook, mogen worden vermengd of vereenigd.

Art. 25.

Van een of meer der Kapitalen, op de_Groot-boeken der Nationale Schuld ingeschreven, zal een bepaald gedeelte

Sluiten