Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn aangewezen tot zooveel mogelijke voorziening in de schade bij brand aan de Kerken, andere gebouwen en roerende goederen, onder het bestuur dezer Commissie staande, welke som jaarlijks wordt verhoogd met de daarop verschenen renten en daarenboven met een door de Commissie te bepalen bedrag tot vermeerdering van Kapitaal. Van een en ander moet in. de boeken en jaarlijksche Rekening behoorlijk blijken.

Abt. 26.

Het algemeen beheer der gelden wordt, onder de verantwoordelijkheid als bij Art. 14 is bepaald, opgedragen aan eene Sub-Commissie, die uit niet minder dan drie leden zal bestaan. Deze fungeert onder de benaming van: Commissie van Financiën, van welker leden de Algemeene Commissie bevoegdheid heeft genoegzame zekerheid te nemen voor dat beheer.

Abt. 27.

De kasten of kisten, waarin effecten of gelden onder beheer der Commissie van Financiën bewaard worden, moeten voorzien zijn van drie verschillend werkende sloten, waarvan de sleutels moeten berusten onder drie leden dezer Commissie, die alzöo bij de opening en sluiting steeds moeten tegenwoordig zijn.

Abt. 28.

In het algemeen neemt de Commissie de meest redelijke bezuinigingen in acht, en tracht op betamelijke wijze de inkomsten der Gemeente te vermeerderen. Belangrijke buitengewone uitgaven geschieden nimmer dan op uitdrukkelijken last van de Algemeene Commissie, en zal deze geen besluit, bij hetwelk, zonder blijkbare noodzakelijkheid, vermeerderde uitgaven zouden worden vastgesteld, mogen nemen, dan in eene Vergadering, volgende op dienaarin het voorstel tot zulk besluit is ingekomen.

Sluiten