is toegevoegd aan uw favorieten.

Huishoudelijk reglement voor de Commissie tot het Bestuur over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aet. 4.

De Voorzitter en de beide Secretarissen, elk afzonderlijk, worden verkozen bij gesloten biljetten en volstrekte meerderheid van stemmen, Indien bij de eerste, en, zoo noodig, bij eene tweede vrije stemming, nog geene volstrekte meerderheid verkregen wordt, geschiedt de keuze uit de twee leden, die het laatst de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; bij het staken der stemmen beslist het lot.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

Aet. 5.

De gewone vergaderingen worden gehouden op den tweeden Donderdag van elke maand, in de Kerke-raadskamer der Nieuwe-Kerk, en des avonds te zeven ure geopend.

Aet. 6.

De Voorzitter is bevoegd eene buitengewone vergadering te beschrijven, waarvan de kennisgeving, bij biljet aan de leden, uiterlijk des avonds te voren moet geschieden. In zoodanige vergadering worden geene andere zaken behandeld, dan waarvoor zij is beschreven.

Art. 7.

De leden hebben zitting en stem naar rang van diensttijd, vroegere dienst daaronder begrepen; de diensttijd gelijkstaande, wordt de volgorde door den leeftijd bepaald.

De voordracht ter begeving der openvallende betrekkingen van Deur-waarder, Plaats-bewaarder en Bewaarster geschiedt door het lid, hetwelk op het tijdstip der openvalling het oudste in rang is van die leden, door welke nog nooit zulk eene voordracht is gedaan.

Telken jare, nadat de nieuw ingekomen leden hebben