Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitting genomen, wordt eene door den eersten Secretaris opgemaakte lijst, houdende den rang der leden, benevens de orde, waarin door hen de genoemde voordracht geschieden zal, voorgelezen en gearresteerd door den Voorzitter en den Secretaris geteekend, en in de Notulen opgenomen.

Aet. 8.

De vergaderingen worden geopend en gesloten met gebed. Het wordt uitgesproken door den oudsten der aanwezige Predikanten, ten ware de eerste of tweede Voorzitter Predikant zij. B|j afwezigheid van alle Predikanten doet zulks de Voorzitter.

Aet. 9.

De leiding der vergadering is opgedragen aan den eersten Voorzitter; bij zijne afwezigheid aan den tweeden; bij ontstentenis van beiden aan den laatst afgetreden Voorzitter; en wanneer ook deze ontbreekt, aan den oudsten in rang der tegenwoordig zijnde leden, met uitzondering van de Secretarissen.

Die alzoo in de plaats van den Voorzitter optreedt, teekent alle stokken, die vergadering betreffende, met de bijvoeging: »waarnemend Voorzitter."

Abt. 10.

Na het gebed leest de Voorzitter de namen der leden. Van die der afwezigen wordt aanteekening gehouden. Daarna worden de notulen der vorige vergadering gelezen, beoordeeld en door den Voorzitter en Secretaris, na goedkeuring, geteekend. De verdere gewone werkzaamheden hebben plaats naar eenen daarvan vastgestelden rooster.

Art. 11.

De leden, verhinderd zijnde de vergadering bij te wonen, geven daarvan, met vermelding der reden, schrifte-

Sluiten