Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijk kennis. Bij gemis van kennisgeving, of van wettige redenen, wordt afwezigheid beboet met / 1.— Als zoodanige worden aangemerkt ziekte en buitenlandsche reis ; over de wettigheid van andere redenen beslist het moderamen. Die komt na het uur, voor de opening der vergadering bepaald, verbeurt, als te laat, 25 Cent. Beide boeten worden door den tweeden Secretaris ten behoeve van liet Predikanten-Weduwen Fonds ingevorderd, en aan de Commissie van Financiën verantwoord.

Art. 12.

Wanneer een kwart uur na den tgd, voor de opening der vergadering bepaald, het bij Art. 13 van het Algemeen Reglement vereischte aantal leden niet tegenwoordig is, opent de Voorzitter de vergadering op de gewone wijze, leest de namen der leden, doet het getal der aanwezigen, en de namen der afwezigen aanteekenen in de notulen, leest de agenda, ontvangt rapporten, mededeelingen en voorstellen van Commissiën of van leden der vergadering, doet een en ander in de notulen inschrijven, en sluit daarna, zonder beraadslaging of behandeling der voorgekomen zaken toe te laten, de vergadering. Ten spoedigste daarna belegt hij eene buitengewone vergadering, waarin de onafgedaan gebleven zaken door de tegenwoordig zijnde leden worden in behandeling genomen en afgedaan.

Art. 13.

Alleen dê Voorzitter voert het woord tot Commissiën of personen, die ter vergadering verschijnen.

Art. 14.

De benoeming van alle Commissiën, vaste en tijdelijke, geschiedt door den Voorzitter, tenzij daaromtrent bg dit Reglement anders zij bepaald.

Sluiten