Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten dienste van den Voorzitter fungeert een Deurwaarder van eene der Kerken volgens toerbeurt als bode, zonder daarvoor afzonderlijke bezoldiging te genieten.

Den Secretarissen is een Amanuensis in hunnen arbeid behulpzaam.

TWEEDE HOOFDSTUK. Over de Optreding der Leden. Aet. 30.

Na den afloop der gewone werkzaamheden in de vergadering van April verwjjderen zich de aftredende leden. De nieuw benoemden worden door een der Secretarissen ter vergadering tegenwoordig, binnengeleid, en door den Voorzitter geïnstalleerd. Deze installatie heeft geene plaats ten aanzien der herkozen leden, die zitting blijven houden. Daarna worden de ranglijsten, bedoeld in Art. 7 van dit Reglement, gearresteerd. In deze zelfde vergadering worden de hierna, in Art. 31 te noemen, Commissiën zamengesteld of aangevuld, alsmede de twee leden der Commissie van Financiën aangewezen, bedoeld bij Art. Ai, 2e alinea.

DERDE HOOFDSTUK.

Over de Sub-Commissiën.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Aet. 31.

Naar aanleiding van Art. 13 van het Algemeen Reglement, bestaan als vaste Sub-Commissiën de navolgende :

A. Commissie van Financiën.

B. Commissie ter Bezuiniging.

Sluiten