Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Commissie ter Vermeerdering.

D. Commissie tot de Orgels.

£. Commissie tot bizonder bestaar over de Kerk-gebouwen.

Abt. 32.

Deze Commissiën houden zich stiptelijk binnen den kring van hare bevoegdheid, bij dit Reglement nader aan te wijzen, en, wanneer slechts bij een der leden eener Commissie daaromtrent of omtrent de toepassing van eenige wets- of andere bepaling, twijfel ontstaat, wordt deswege de beslissing der Algemeene Vergadering gevraagd.

Abt. 33. V4ë;|

Niemand kan te gelijker tgd lid zijn van meer dan eene der onder A. B. en C. vermelde Commissiën; de eerste en tweede Secretaris zijn van de waarneming dier Commissiën vrijgesteld en mitsdien daartoe niet benoembaar.

A. Commissie van Financiën.

Abt. 34.

De Commissie van Financiën bestaat nit zes leden, door de Vergadering bjj volstrekte meerderheid benoemd, op de wijze bij Art. 4 vermeld. Zij fungeren als zoodanig, zoolang zij nog leden zijn der Algemeene Commissie.

De Sub-Commissie kiest zelve haar bestuur. Abt. 35.

Zij vergadert in de Kerk-meesters-kamer van de NieuweKerk, en wordt door een der Deur-waarders van die Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Sluiten